Sökning: "INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Ethnicity"

Visar resultat 1 - 5 av 26 avhandlingar innehållade orden INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Ethnicity.

 1. 1. Inre utlänningskontroll i polisarbete mellan rättsstatsideal och effektivitet i Schengens Sverige

  Detta är en avhandling från Malmö : Malmö Univ. Press

  Författare :Sophie Hydén; Anna Lundberg; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Discrimination; ethnicity; human rights; internal control of foreigners; legal review systems; police work; profiling; rule of law; Polisarbete; invandrare; Schengensamarbetet; Sverige; Humanities Social Sciences; Emigration och immigration;

  Sammanfattning : This thesis analyses police officers' work with internal control of foreigners through a discussion of, among other things, the nation-state, rule of law ideals as well as the police profession and the conditions surrounding that profession. Internal control of foreigners, practised by police officers has two main aims: to control migration and to fight crime amongst people unauthorised to reside in the country. LÄS MER

 2. 2. Reserverad demokrati : Representation i ett mångetniskt Sverige

  Detta är en avhandling från Umeå : Boréa

  Författare :Magnus Dahlstedt; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Representation; Ethnicity; National Imagination; Swedish Democracy; Racism; Segregation; Politics; Multi-Ethnic Suburbs; Folkrepresentation; Invandrare; Sverige; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The study explores the complex aspects of representation of “immigrants”, in informal as well as formal contexts. Based on fieldwork, participant observation, individual and focus group interviews carried out in a number of multi-ethnic suburbs throughout Sweden, as well as analysis of political documents and press material, the study explores different ways in which “immigrants” are represented in Swedish society. LÄS MER

 3. 3. Genetiska föreställningar : Mellan genus och gener i populär/vetenskapens visuella kulturer

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Cecilia Åsberg; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; popular science; visual culture; edutainment; the new genetics; genes; genres; gender; ethnicity; sexuality; the genetic imaginary; feminist cultural studies; science as culture; performativity; science and literature studies; naturvetenskap; genetik; massmedia; genus; reproduktion; etnicitet; populärvetenskap; humangenetik; genusaspekter; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This study investigates how representations of genes and genetics have given rise to new kinds of cultural imageries created and reflected in popular science media. The concept of popular/science is used here in order to circumvent the traditional diffusion model of science communication, and to focus instead on how popular science media taps into scientific discourse just as scientific representations draw on popular imagery. LÄS MER

 4. 4. Möjligheternas horisont Etnicitet, utbildning och arbete i ungas berättelser om karriärer

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Catarina Lundqvist; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Ethnicity; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Etnicitet; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Youth research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Ungdomsforskning; karriärval; karriär; ungdomar; etnicitet; utbildning; skola; arbete; övergångar; narrativ; möjlighetshorisont; diskriminering; transnationalism; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Career choice; career; youth; ethnicity; education; school; work; transition; narrative; horizon of opportunity; discrimination; Karriärval;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om hur unga med utländsk bakgrund berättar om sina liv och om hur de föreställer sig sina karriärval avseende utbildning och arbete. Syftet med avhandlingen är att analysera hur möjlighetshorisonter i relation till karriärskapet – de processer som genererar olika typer av karriärval – framträder i individuella berättelser. LÄS MER

 5. 5. Skolan gör skillnad Etnicitet och institutionell praktik

  Detta är en avhandling från Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Sabine Gruber; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Constructions; Ethnicity; Immigrants; Institutional practice; Pupils; Racism; School; Elever; Etnicitet; Institutionell praktik; Invandrare; Konstruktioner; Rasism; Skola; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Ethnicity; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Etnicitet;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur etnicitet görs till en central kategori för skolans sociala organisation och används för att markera skillnader och därigenom gör elever till svenskar och invandrare. Intresset riktas också mot hur etnicitetskonstruktioner är förbundna med social komplexitet och samspelar med andra relationer, särskilt kön och klass. LÄS MER