Sökning: "IKT"

Visar resultat 1 - 5 av 128 avhandlingar innehållade ordet IKT.

 1. 1. Participation and ICT : Students with Special Educational Needs in Upper Secondary School

  Författare :Moa Yngve; Helena Hemmingsson; Helene Lidström; Elin Ekbladh; Ingeborg Nilsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Accommodations; assessment; education; environment; information technology; occupational therapy; rasch analysis; school activity; support; work;

  Sammanfattning : Introduction: The use of information and communication technology (ICT) has been highlighted over the past 20 years as a promising accommodation to improve participation in school activities among students with special educational needs (SEN). However, evidence is still needed. LÄS MER

 2. 2. Enhancing Physics Learning through Instruction, Technical Vocabulary and ICT : A Case of Higher Education in Rwanda

  Författare :Joseph Rusanganwa; Ingrid Andersson; Sven Andersson; Berner Lindström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Tertiary education; language shift; EFL; physics technical vocabulary; CALL; software encoding; social constructivist theory; cognitive theory of learning with multimedia; ICT tools; transforming learning; Rwanda; Högre utbildning; förändrad språkpolitik; engelskt fackspråk inom fysik; CALL; konstruktion av mjukvara; socialkonstruktivistisk och kognitiv teori; lärande med multimedia; IKT; transformering av lärande; Rwanda;

  Sammanfattning : The overarching aim of this thesis is to explore how teaching and learning in tertiary education is performed in times of change both in language policy and learning approaches. The study takes social constructivist and socio-cultural theories as its major points of departure. LÄS MER

 3. 3. Mobil IKT inom omvårdnad : studier om sjuksköterskors och studenters användning av handdatorer

  Författare :Pauline Johansson; Göran Petersson; Gunilla Nilsson; Ingela Skärsäter; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; computers handheld; nurses; nursing informatics; nursing students; patient safety; quality of healthcare; Vårdvetenskap; Caring Science;

  Sammanfattning : Background: In nursing care, the steady increase of health related information implies aneed for useful Information and Communication Technology (ICT) tools that easilyprovide mobile access to accurate information. Updated information is usually available onthe Internet but personal computers are rarely available at the patients’ bedside. LÄS MER

 4. 4. Från MEDIA LITERACY till MEDIEKUNNIGHET. Lärares uppfattning och förståelse av begreppen mediekunnighet och IKT i skolan och deras syn på medieundervisning

  Författare :Barbro Oxstrand; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Media literacy; mediekunnighet; kritisk medieförståelse; mediekommunikation; IKT; IT i skolan; medieundervisning; grundskola; lärare; lärares stödjande roll; aktivt medborgarskap; demokratiskt samhälle; parintervjuer; föreställningskarta;

  Sammanfattning : Education in the Swedish school system should convey and establish the respect for human rights and fundamental democratic values on which the Swedish society is based. Media Literacy, including Critical Media understanding, is increasingly linked to issues of democracy, active citizenship and community involvement. LÄS MER

 5. 5. Personcentrerad IKT-tjänst förpersoner med typ 2-diabetes

  Författare :Cecilia Gardsten; Gunilla Albinsson; Stefan Sävenstedt; Forskningsplattformen Hälsa i samverkan; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; typ 2-diabetes; flerstegsfokusgrupper; framtidsverkstad; IKT-service; egenvård; personcentrerad vård; deltagarbaserad forskning; Vårdvetenskap; Caring Science;

  Sammanfattning : Background: Diabetes is a chronic disease affecting more and more people and placing increasing demands on health care. The increasing numbers of adults diagnosed with type 2 diabetes are in need of self-management strategies. LÄS MER