Sökning: "Hurricane Gudrun"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Hurricane Gudrun.

  1. 1. Krishantering, hushåll och stormen Gudrun : Att analysera hushålls krishanteringsförmåga och sårbarheter

    Författare :Nicklas Guldåker; Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Household; Actor-network theory; Hurricane Gudrun; Crisis management; Vulnerability; Crisis management capability; Time-geography; Krishantering; Stormen Gudrun; Krishanteringsförmåga; Hushåll; Aktör-nätverksteorin; Sårbarhet; Tidsgeografi;

    Sammanfattning : Severe crises and disasters such as the Hurricane Gudrun and their consequences will probably occur in the future. However, there are many uncertainties concerning disasters and their effects. LÄS MER