Sökning: "Humberto Fernández-Morán"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Humberto Fernández-Morán.

  1. 1. The submicroscopic organization of vertebrate nerve fibres as revealed by electron microscopy

    Detta är en avhandling från Uppsala : Almqvist & Wiksell

    Författare :Humberto Fernández-Morán; [1952]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER