Sökning: "Humaniora och religionsvetenskap - Språkvetenskap"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Humaniora och religionsvetenskap - Språkvetenskap.

  1. 1. Berättandets möjligheter : Multimodala berättelser och estetiska lärprocesser

    Författare :Märtha Andersson; Luleå tekniska universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; aesthetic learning processes; children; ethnography; interaction; meaning-making; multimodal learning; narrative; school; socio-cultural perspective; Humanities and religion - Languages and linguistics; Aesthetic subjects - Literature; barn; berättande; estetiska lärprocesser; etnografi; interaktion; meningsskapande; multimodalt lärande; skola; sociokulturellt perspektiv; barn; berättande; estetiska lärprocesser; etnografi; interaktion; meningsskapande; multimodalt lärande; skola; sociokulturellt perspektiv; Humaniora och religionsvetenskap - Språkvetenskap; Estetiska ämnen - Litteraturvetenskap; Svenska med didaktisk inriktning; Swedish and Education;

    Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate meaning-making in pupils' multimodal narratives that have emerged in aesthetic learning processes. To, with the support of ethnographic methods and theories of narrative and multimodality, study the resources and strategies used by the pupils. LÄS MER