Sökning: "Huan Zhao"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Huan Zhao.

  1. 1. Growth and Fabrication of 1.3-1.55 µm GaInNAs(Sb)/GaAs Quantum Well Lasers

    Författare :Huan Zhao Ternehäll; Chalmers University of Technology; []
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER