Sökning: "Homolog rekombination"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Homolog rekombination.

  1. 1. Interstrand Crosslinks - Induction and repair

    Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Genetics, Microbiology and Toxicology, Stockholm University

    Författare :Daniel Vare; Stockholms universitet.; [2012]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; ICL; DNA repair; interstrand crosslink; psoralen; molekylärgenetik; Molecular Genetics;

    Sammanfattning : DNA crosslinking agents exhibit a variety of DNA lesions, such as monoadducts, DNA-DNA interstrand or intrastrand crosslinks or DNA-protein crosslinks. Agents that produce interstrand crosslinks (ICLs) exist naturally and are widely used in chemotherapy. Therefore, it is important to understand how the lesions induced by these agents are repaired. LÄS MER