Sökning: "Hjälpmedel"

Visar resultat 1 - 5 av 129 avhandlingar innehållade ordet Hjälpmedel.

 1. 1. God vård och användning av digitala hjälpmedel : Föreställningar hos äldre och vårdpersonal

  Författare :Christina Harrefors; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Nursing; Omvårdnad;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to describe the perceptions about care and the use ofdigital assistive technology among elderly people and caregivers. Perceptions are continuallychanging depending on technical and socio-political developments and changes in society. LÄS MER

 2. 2. Flygtermografi : ett hjälpmedel vid kommunal energiplanering : en metodstudie

  Författare :Sven-Åke Ljungberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Fotografi; Vetenskaplig. Teknisk; Husbyggnad; Isolering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Estimering av styckefallsfördelningar med automatisk bildanalys : utveckling av ett hjälpmedel för utvärdering av bergsfragmentering

  Författare :Leif Nyberg; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Att lära, att göra, att klara : Förmedling av datortekniska hjälpmedel till barn med synnedsättning. Från förskrivning till vardaglig användning i skola och hem

  Författare :Eva Åström; Kajsa Ellegård; Elisabet Cedersund; Solveig Mårtensson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Time-geography; coordination and cooperation in re habilitation; vision impairment; blindness; prescription of assistive computer technologies; information technology IT and information– and communication technology ICT in school; Tidsgeografi; samverkan och samordning i habilitering; synnedsättning; förskrivning av datortekniska hjälpmedel; informationsteknik IT samt informations- och kommunikationsteknik IKT skolan; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Förmåga att använda informations- och kommunikationsteknik framhålls numeraofta som en förutsättning för delaktighet på lika villkor i samhällslivet. Näraförknippat med detta är de insatser som görs för att överbrygga digitala klyftor isamhället. LÄS MER

 5. 5. Media selection : measuring the effectiveness of a media selection procedure in the Moroccan secondary school context

  Författare :Fatima Salah; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Audiovisuella hjälpmedel; Pedagogik; Teknologi i undervisningen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER