Sökning: "History and philosophy subjects"

Visar resultat 1 - 5 av 28 avhandlingar innehållade orden History and philosophy subjects.

 1. 1. Mellan akademi och kulturpolitik : Lektorat i svenska språket vid tyska universitet 1906–1945

  Författare :Andreas Åkerlund; Jan Lindegren; Donald Broady; Lars M Andersson; Norbert Götz; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; HUMANITIES; HUMANITIES; History; University History; History of Education; Sweden; Germany; Weimar Republic; National Socialism; 1906–1945; Lecturer; Lectureships; Academic Mobility; Public Diplomacy; International Exchange; Cultural Exchange; Scientific Exchange; International Relations; Swedish-German Relations; Language Teaching; World War II; Foreign Policy; Cultural Policy; Swedishness Abroad.; History subjects; Historieämnen; History; Historia; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria; History of science; Vetenskapshistoria; Swedish language; Svenska språket; International education; Internationell pedagogik; Historia; History;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to analyze the establishment and development of lectureships in the Swedish language in German universities during the first half of the 20th century. Building on earlier research about the role of language teaching abroad for public diplomacy, the study sees the lecturer as a part of both the the academic and political fields in Germany and Sweden. LÄS MER

 2. 2. Konsten att uppfinna hjulet två gånger : om uppfinnandets teknik och estetik

  Författare :Karin Havemose; Bo Göranzon; Lena Fritzén; KTH; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Invention; innovation; reflective practice; analogical thinking; dialogue; tacit knowledge; epistemology; History of technology; Teknikhistoria; Philosophy subjects; Filosofiämnen; Industrial engineering and economy; Industriell teknik och ekonomi;

  Sammanfattning : “There is no need to reinvent the wheel” – a cliché, often told when you want to come up with something new that in someway can be connected to something that already exist. This study shows the opposite – that inventions emanate from what is given. LÄS MER

 3. 3. Den sanna frigörelsen : Fredrika-Bremer-förbundet 1884-1921

  Författare :Ulla Manns; Ronny Ambjörnsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; kvinnorörelse; liberalism; feminism; religion; genus; Gender studies; Genus; History subjects; Historieämnen; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria; History of Ideas; idéhistoria;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Empathy and emotions : on the notion of empathy as emotional sharing

  Författare :Peter Nilsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Philosophy; Filosofi; Philosophy subjects; Filosofiämnen; Practical Philosophy; praktisk filosofi; empathy; emotion; sympathy; compassion; Theoretical philosophy; Teoretisk filosofi;

  Sammanfattning : The topic of this study is a notion of empathy that is common in philosophy and in the behavioral sciences. It is here referred to as ‘the notion of empathy as emotional sharing’, and it is characterized in terms of three ideas. LÄS MER

 5. 5. Det våras för journalisten : Symboler och handlingsmönster för den svenska pressens medarbetare från 1870-tal till 1930-tal

  Författare :Johan Jarlbrink; Martin Kylhammar; Tom Olsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; Media history; press history; cultura! history; journalist; role; representation; journalistic field; narratives; 19th century; 20th century; Sweden; Mediehistoria; presshistoria; kulturhistoria; journalist; roll; representation; journalistikens fält; berättelser; sekelskiftet 1900; Sverige; History and philosophy subjects; Historisk-filosofiska ämnen;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att analysera hur den svenska pressens medarbetare representerades i olika medier från 187o-talet till 193o-talet, hur och varför representationerna förändrades, och hur tidningsrnedarbetare förhöll sig till dem. Representationerna av tidningsrnedarbetare i romaner, noveller, film, presshistoriska arbeten, debatter och karikatyrer formade bilden av yrket i offentligheten. LÄS MER