Sökning: "Hillevi Pendleton"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Hillevi Pendleton.

  1. 1. Posterior Laryngitis- Aetiology,Treatment and Health-Related Quality of Life

    Författare :Hillevi Pendleton; allergi och livskvalitet Laryngoesofagologi; []
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; posterior laryngitis; laryngo-pharyngeal reflux; motilin; functional gastrointestinal disorder; gonadotropin-releasing hormone; health-related quality of life;

    Sammanfattning : Posterior laryngitis (PL) is defined as an inflammation involving the posterior part of the glottal region in conjunction with symptoms. The cause is multifactorial. LÄS MER