Sökning: "Hillevi Pendleton"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Hillevi Pendleton.

  1. 1. Posterior Laryngitis- Aetiology,Treatment and Health-Related Quality of Life

    Detta är en avhandling från Disease of the Paranasal Sinus, Cancer and HRQL, Lund University

    Författare :Hillevi Pendleton; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; posterior laryngitis; laryngo-pharyngeal reflux; motilin; functional gastrointestinal disorder; gonadotropin-releasing hormone; health-related quality of life;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Populärvetenskaplig sammanfattning Inflammation i struphuvudet kan bero på annat än reflux Bakre laryngit är en form av kronisk inflammation som påverkar struphuvudets bakre del och ibland stämbanden samt ingången till matstrupen. Det kan ge upphov till symtom i form av hosta, heshet, ökad slembildning och klumpkänsla i halsen. LÄS MER