Sökning: "Herman Peterson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Herman Peterson.

  1. 1. On sequential tests for a change in the mean or the variance in a random sequence

    Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Mathematics, Uppsala University

    Författare :Herman Peterson; Uppsala universitet.; [2007]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MATHEMATICS; MATEMATIK; Mathematical Statistics; Matematisk statistik;

    Sammanfattning : .... LÄS MER