Sökning: "Henrik Nylén"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Henrik Nylén.

  1. 1. Photoelectron Spectroscopy of High Temperature Superconductors and Related Compounds

    Detta är en avhandling från Henrik Nylén, Dept. of Synchrotron Radiation Research, Box 118, S-221 00 Lund

    Författare :Henrik Nylén; Lund University.; Lunds universitet.; [1998]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; egenskaper elektriska; supraledare; magnetiska och optiska ; magnetisk resonans; X-ray Absorption; Photoelectron Spectroscopy; Resonant Photoemission; Condensed matter:electronic structure; High Temperature Superconductors; Angle Resolved Photoemission; electrical; supraconductors; magnetic and optical properties; magnetic resonance; spectroscopy; spektroskopi; Kondenserade materiens egenskaper:elektronstruktur; relaxation; Fysicumarkivet A:1998:Nylén;

    Sammanfattning : In this thesis, the high temperature superconductors (HTSC) Ba0.6K0.4BiO3, La2CuO4+x, Bi2Sr2Ca1-xYxCu2O 8+d, Bi2Sr2CuO6+d as well as semiconducting Ba0.9K0. LÄS MER