Sökning: "Henrik Nordvall"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Henrik Nordvall.

  1. 1. I skärningspunkten mellan det globala och det lokala Tolkningsprocesser och koalitionsbyggande i organiseringen av lokala sociala forum

    Detta är en avhandling från Institutionen för beteendevetenskap och lärande

    Författare :Henrik Nordvall; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Education; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Social Forums; popular adult education; ethnography; counter-hegemonic coalitions; framing; symbolic capital.;

    Sammanfattning : World Social Forum, and the worldwide appearance of regional, national and local Social Forums (SF), is an important part of the movement for global justice. The aim of this thesis is to explore how the SF as a global phenomenon is interpreted and staged locally in Sweden. LÄS MER