Sökning: "Henrik Bjursten"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Henrik Bjursten.

  1. 1. S100B and Cardiac Surgery

    Detta är en avhandling från Department of Cardiothoracic Surgery, Clinical Sciences, Lund University

    Författare :Henrik Bjursten; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; S100-B; S100B; S100beta; brain damage; cardiac surgery; CABG; renal function; autotransfusion; Cardiovascular system; serum marker; Kardiovaskulära systemet;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Att behandla hjärtsjukdomar med hjärtkirurgi är en väl prövad behandlingsmetod med goda resultat. Många patienter blir symptomfria och får därigenom en markant ökad livskvalitet. Som vi nästan all andra typer av behandlingar förekommer komplikationer. LÄS MER