Sökning: "Hemtjänst"

Visar resultat 1 - 5 av 22 avhandlingar innehållade ordet Hemtjänst.

 1. 1. Välfärdsektorn, en arena för makt och motstånd Studier av sjukvård och hemtjänst

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Mona Andersson; Mälardalens högskola.; Mälardalens högskola.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Aktör; struktur; ekonomistyrning; förändring; beställar-utförarmodell; industriell ekonomi och organisation; Industrial Economics and Organisations;

  Sammanfattning : Today there is a growing interest in research on concrete practice within organizations, which has implications for the understanding of how performance management works. New control ideals are often introduced in an organizational and socially embedded practice, where taken for granted assumptions about what is right and wrong or good and bad actions are already established. LÄS MER

 2. 2. Medicine management in municipal home care : delegating, administrating and receiving

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet

  Författare :Åsa Gransjön Craftman; Sophiahemmet Högskola.; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Delegation; District nurse; Home dwelling; Home care; Home care assistent; Health care; Medication use; Medication management; Polypharmacy; Population-based; Time trends; Task shifting; Responsible authorities; Older people; Delegering; Distriktssjuksköterska; Hemmaboende; Hemtjänst; Hemtjänstpersonal; Hälso- och sjukvård; Medicinanvändning; Medicinhantering; Polyfarmaci; Populationsbaserad; Tidstrender; Uppgiftsväxling; Huvudmän; Äldre; delegation;

  Sammanfattning : The general aim of this thesis was to investigate how delegation of medication is handled in municipal home care. Specific aims were to 1) explore the prevalence of medication use in older adults over time; 2) describe district nurses’ experiences of the delegation of medication management to municipal home care personnel; 3) explore and describe how home care assistants experience receiving the actual delegation of the responsibility of medication administration; and 4) to describe how older adults, living at home, perceive receiving assistance from home care assistants to manage their own medication. LÄS MER

 3. 3. Negotiating needs Processing older persons as home care recipients in gerontological social work practices

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Anna Olaison; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Health and medical services in society; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Hälso- och sjukvård i samhället; Care management; old age care; home care; assessment processes; institutional interaction; communication; discourse analysis; gerontological social work; Behovsbedömning; äldreomsorg; hemtjänst; bedömningsprocesser; institutionella samtal; kommunikation; diskursanalys; gerontologiskt socialt arbete;

  Sammanfattning : Studien tar sin utgångspunkt i de bedömningsprocesser äldre personer genomgår för att få tillgång till hjälp i hemmet. Bedömningsprocessen där äldre, deras anhö-riga och kommunala behovsbedömare deltog studerades ur ett kommunikativt perspektiv. Interaktionen vid behovsbedömningssamtalet fungerar som en pro-blemlösningsprocess. LÄS MER

 4. 4. Paradoxernas marknad En studie om företagande i hemtjänsten

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Elin Vadelius; Karlstads universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; home care service; elderly care; private enterprise; quasi-markets; paradoxes; hemtjänst; äldreomsorg; företagande; kvasi-marknader; paradoxer; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : The aim of this study is to understand how individuals who run a private business in the publicly financed elderly care sector experience their conditions and opportunities as owners and managers of a business in a quasi-market.  The focus is on what happens when the home care service actor’s intentions and conceptions about how home care should be provided encounter the public realm of financing and regulation. LÄS MER

 5. 5. Inflytandets paradoxer Möjligheter och hinder för självbestämmande och inflytande i hemtjänsten

  Detta är en avhandling från Växjö : Institutionen för samhällsvetenskap, Växjö universitet

  Författare :Eva Wikström; Växjö universitet.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; brukare; brukarinflytande; hemtjänst; hjälptagare; idealtyp; inflytande; kund; marknadsekonomiskt perspektiv; medicinskt perspektiv; självbestämmande; sociala regelsystem; socialtjänstlagen; socialt perspektiv; vårdtagare; Health and Caring Sciences; Hälsovetenskap;

  Sammanfattning : Betydelsen av självbestämmande och inflytande i hemtjänsten ses som efter-strävansvärt i både forskning, lagstiftning och i aktuella offentliga dokument, men flera studier visar att det finns ett gap mellan de politiska intentionerna och praxis. Hur självbestämmande och brukarinflytande ska förstås och omsättas i praktiken är inte närmare specificerat av lagstiftaren, vilket skapar tolkningsut-rymme. LÄS MER