Sökning: "Helge Strömdahl"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden Helge Strömdahl.

 1. 1. Learning Chemistry at the University level : Student attitudes, motivation, and design of the learning environment

  Författare :C. Anders R. Berg; Johan Lithner; Lisbeth Lundahl; Helge Strömdahl; Umeå universitet; []
  Nyckelord :laboratory work; open experiments; attitude; university level; motivation; cognitive load; laboratory instruction styles; attitude change; design of learning situation; student questions.;

  Sammanfattning : The main purpose of the research this thesis is based upon was to study students’ attitudes towards learning chemistry at university level and their motivation from three perspectives. How can students’ attitudes towards learning chemistry be assessed? How can these attitudes be changed? How are learning situations experienced by students with different attitude positions? An attitude questionnaire, assessing views of knowledge, learning assessments, laboratory activities, and perceived roles of instructors and student, was used to estimate students’ attitude positions. LÄS MER

 2. 2. Models in chemistry education : A study of teaching and learning acids and bases in Swedish upper secondary schools

  Författare :Michal Drechsler; Jan van Driel; Helge Strömdahl; Ingo Eilks; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Chemistry Education; Chemistry; Kemi; Chemistry; Kemi;

  Sammanfattning : This thesis reports an investigation of how acid-base models are taught and understood in Swedish upper secondary school. The definition of the concepts of acids and bases has evolved from a phenomenological level to an abstract (particle) level. Several models of acids and bases are introduced in Swedish secondary school. LÄS MER

 3. 3. Den laborativa klassrumsverksamhetens interaktioner : En studie om vilket meningsskapande år 7-elever kan erbjudas i möten med den laborativa verksamhetens instruktioner, artefakter och språk inom elementär ellära, samt om lärares didaktiska handlingsmönster i dessa möten

  Författare :Gunilla Gunnarsson; Helge Strömdahl; Lena Tibell; Elsie Anderberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; naturvetenskapliga språkspel; laboration; Education; Pedagogik; Science Education; Naturvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning;

  Sammanfattning : This thesis studies students’ encounters with school science language games within the framework of laboratory classroom activities in Elementary Electricity. The focus is on students’ interaction with the teacher and with other students as well as with artefacts. LÄS MER

 4. 4. Analogical reasoning in science education : - connections to semantics and scientific modelling in thermodynamics

  Författare :Jesper Haglund; Helge Strömdahl; Konrad Schönborn; Roland Kjellander; Kevin Dunbar; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; science education; thermodynamics; analogical reasoning; semantics; scientific modelling; naturvetenskapsdidaktik; termodynamik; analogiskt tänkande; semantik; vetenskaplig modellering;

  Sammanfattning : Analogiskt tänkande är en central kognitiv förmåga som vi använder i vardagslivet, såväl som i mer formella sammanhang, såsom i forskning och undervisning. Föreliggande avhandling behandlar hur analogier och analogiskt tänkande, uppmärksamhet på semantik och förståelse för vetenskaplig modellering kan användas för att hantera utmaningar i naturvetenskapsundervisningen, särskilt inom området termodynamik. LÄS MER

 5. 5. Conceptual metaphors in learning and teaching entropy : adopting a cognitive semantic approach in science education research

  Författare :Fredrik Jeppsson; Helge Strömdahl; Tamer Amin; Roland Kjellander; David Hammer; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Science education; thermodynamics; semantics; conceptual metaphors; Naturvetenskapernas didaktik; termodynamik; entropi; semantik; begreppsliga metaforer;

  Sammanfattning : Over the last 20 years there has been an extensive amount of research on science learning conducted from a “knowledge-in-pieces” or “resources” perspective. One of the main goals of that research has been to identify and characterize available cognitive knowledge resources that can be productive components of scientific understanding. LÄS MER