Avancerad sökning

Hittade 1 avhandling som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Flytta eller stanna? : Betydelsen av plats och platsförankring för den kvalificerade arbetskraftens internationella migration

    Författare :Helene Bogren; Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Skilled migration; immobility; migration decisions; place attachment; place;

    Sammanfattning : As Swedish companies have increased their commitments abroad, the demand for internationally mobile skilled Swedish labour has increased. Some of this demand concerns temporary positions on so called ’expats-contracts’. LÄS MER