Sökning: "Helena Tillborg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Helena Tillborg.

  1. 1. Geometrical and electronic structure of adsorbates studied by core level spectroscopies

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Helena Tillborg; Uppsala universitet.; [1993]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

    Sammanfattning : .... LÄS MER