Sökning: "Helena Anderström"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Helena Anderström.

  1. 1. Lärares samtal om etik Sociala representationer av etikundervisning på mellanstadiet inom ramen för de samhällsorienterande ämnena

    Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

    Författare :Helena Anderström; Karlstads universitet.; [2017]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Teachers; teaching; ethics education; primary school; social studies; social representation; focus groups interwievs; Lärare; undervisning; etikundervisning; skolåren 4–6; sociala representationer; fokusgruppsintervjuer; samhällsorienterande ämnen; Education; Pedagogik;

    Sammanfattning : This study draws attention to how teachers view and reason about ethics education in social studies. Based on the Social representation theory, the study aim to answer questions about the content and themes which are expressed in the teachers' conversations about ethics education. LÄS MER