Sökning: "Helen Schmidl"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Helen Schmidl.

  1. 1. Från vildmark till grön ängel : Receptionsanalyser av läsning i åttonde klass

    Författare :Helen Schmidl; Lena Kåreland; Johan Svedjedal; Gun Malmgren; Bengt-Göran Martinsson; Helen Asklund; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; adventure stories; envisionment building; gender studies; literary competence; literature instruction; reading cultures; reader repertoires; reading habits; reception studies; teenage fiction; text repertoires; upper secondary school; Litteraturvetenskap; Literature; Litteraturvetenskap; Literature; Litteraturvetenskap; Litteraturdidaktik; litteraturreception; barns läsning;

    Sammanfattning : The subject of this dissertation is Swedish upper secondary pupils’ reception of novels read as part of their literature instruction. The main purpose is to study and compare the reading of female pupils with that of male pupils and to analyze to what extent attention is paid to their private reading experiences in the literary teaching. LÄS MER