Sökning: "Hedvig Bennet"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Hedvig Bennet.

  1. 1. Novel insights into the role of serotonin in control of β-cell fuction

    Detta är en avhandling från Unit of Diabetes and Celiac Disease

    Författare :Hedvig Bennet; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Diabetes mellitus är en samling sjukdomar som karaktäriseras av förhöjt blodsocker. Traditionellt har man delat upp sjukdomen i två former; typ 1 och typ 2 diabetes. LÄS MER