Sökning: "Heb Sed"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Heb Sed.

  1. 1. The Gazelle in Ancient Egyptian Art Image and Meaning

    Detta är en avhandling från Uppsala

    Författare :Åsa Strandberg; Uppsala universitet.; [2009]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; gazelle; Egyptian art; Egyptian religion; hunt; offering; desert fauna; Heb Sed; Hathor; Solar Eye; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other languages Egyptology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga språk Egyptologi; Egyptology; egyptologi;

    Sammanfattning : This thesis establishes the basic images of the gazelle in ancient Egyptian art and their meaning. A chronological overview of the categories of material featuring gazelle images is presented as a background to an interpretation. An introduction and review of the characteristics of the gazelle in the wild are presented in Chapters 1-2. LÄS MER