Sökning: "Hearing conservation programme"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Hearing conservation programme.

  1. 1. Noise exposure, hearing protection and hearing loss. A long-term study at an automobile sheet-metal pressing plant

    Detta är en avhandling från Pawel Brühl, Volvo Car Corp., S-293 80 Olofström, Sweden

    Författare :Pawel Brühl; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; audiology; Otorhinolaryngology; noise zone; dosimetry; human; industry; Hearing conservation programme; auditive system and speech; Otorinolaryngologi; audiologi; hörsel- och talorganen;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det doktorandarbete som framläggs av Pawel Brühl handlar om flera aspekter av ett framgångsrikt genomfört bullerskyddsarbete i en stor svensk industri med mycket hög bullernivå (Volvos pressverk i Olofström). Man har genomfört ett program bestående av bullermätningar, bullerreduktion med flera metoder samt studium av automatiseringens konsekvenser. LÄS MER