Sökning: "Healthcare Environment"

Visar resultat 1 - 5 av 151 avhandlingar innehållade orden Healthcare Environment.

 1. 1. Hälso- och sjukvårdsorganisation i förändring : Från distanserat till delat ledarskap

  Författare :Kristina Rosengren; Terese Bondas; Runo Axelsson; Kerstin Segesten; Gun Nordström; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; change; healthcare; Caritative leadership; mixed methods; committed leadership; shared leadership; supportive ‘two-getherness’; healthcare development; Förändringsarbete; Hälso- och sjukvårdsorganisation; Caritativt ledarskap; Mixade metoder; Engagerat ledarskap; Delat ledarskap; Stödjande tvåsamhet; Vårdutveckling; Nursing; Omvårdnad; Nursing Science; Omvårdnad; Caring sciences; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Syfte: Avhandlingen syftar till att följa upp, beskriva samt generera tentativ teori om pågående förändringsprocesser inom hälso- och sjukvården på såväl makronivå genom studier av sjukhusfusioner som mikronivå genom studier av delat ledarskap. Metod: ”Sjukhusfusioner” beskriver två genomförda sjukhussammanslagningar utifrån en kvalitativ ansats, Grounded Theory med intervjuer av vårdpersonal (I, II). LÄS MER

 2. 2. Machine learning applications in healthcare

  Författare :Ana Luiza Dallora Moraes; Peter Anderberg; Johan Sanmartin Berglund; Martin Boldt; Arianit Kurti; Blekinge Tekniska Högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Machine learning; Healthcare; Diagnosis; Prognosis; Age assessment; Bone age assessment; Dementia; Applied health technology; Tillämpad hälsoteknik; Applied Health Technology;

  Sammanfattning : Healthcare is an important and high cost sector that involves many decision-making tasks based on the analysis of data, from its primary activities up till management itself. A technology that can be useful in an environment as data-intensive as healthcare is machine learning. LÄS MER

 3. 3. Mot nätverkssjukvård i komplex miljö : - behov av en vetenskaplig syn på ledning för säker vård och effektiv resursanvändning

  Författare :Marianne Lagerstedt; Björn-Erik Erlandsson; Niklas Hallberg; Erik Bjurström; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Patient safety; casestudy; safety; networked healthcare; command and control; concept; direction and coordination; Technology and Health; Teknik och hälsa;

  Sammanfattning : Since 2008 advanced home healthcare agencies (ASiH) in a larger Swedish county council has underwent a transformation, to become part of a coming concept: networked healthcare (NVS). NVS means that intermediate multi-organizational healthcare (IMV) will be produced often in the home, and from 2013 to an increasing number of patients in different age groups with different diagnoses and medical conditions - in large variability of needs. LÄS MER

 4. 4. Visualization and Simulation Technology in Healthcare - From a technology-centered to a human-centered perspective

  Författare :Johanna Persson; Ergonomi och aerosolteknologi; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; planning; education; training; technology-centered; human-centered; user involvement; participation; work environment; healthcare; simulation; Visualization;

  Sammanfattning : With the aid of modern computer technology the application of visualization and simulation technology has become increasingly important in today’s society. Through computer modelling it is possible to experience, understand and explore environments, systems or objects in two or three dimensions and to see, hear and sometimes tangibly feel them. LÄS MER

 5. 5. HEALTH PROMOTION AND HEALTHCARE ARCHITECTURE - Conceptualizations of Health Promotion in relation to Healthcare Building Design

  Författare :Elke Miedema; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; HUMANIORA; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; HUMANITIES; built environment; health promotion; healthcare facility; architecture; health promotive settings; building design; salutogenics; health equity; health behaviour;

  Sammanfattning : Background: Today's healthcare system is under development and reorienting and adapting to embrace a person centred and holistic perspective on health, including a focus on health promotion. This reorientation results in changes in the healthcare models, processes as well as it sets new requirements for healthcare building design. LÄS MER