Sökning: "Harry Lindström"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Harry Lindström.

  1. 1. I livsfrågornas spänningsfält : Om P Waldenströms Brukspatron Adamsson - populär folkbok och allegorisk roman

    Författare :Harry Lindström; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; Religionsvetenskap Teologi; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi; kyrkovetenskap; kyrkovetenskap;

    Sammanfattning : This dissertation is a monograph of one of the most widely read popular books in Sweden atthe end of the 19th century and the beginning of the 20th century. It was published in 1862as a serial story, in 1863 as a book, and has appeared in ten editions, the latest published in1962. LÄS MER