Sökning: "Harald winroth"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Harald winroth.

  1. 1. Dynamic projective geometry

    Detta är en avhandling från Stockholm : Numerisk analys och datalogi

    Författare :Harald Winroth; KTH.; [1999]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER