Sökning: "Hans Nordberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Hans Nordberg.

  1. 1. Sub-critical crack growth in some metals and polymers

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Hans Nordberg; Uppsala universitet.; [1970]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

    Sammanfattning : .... LÄS MER