Sökning: "Hans Marchner"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Hans Marchner.

  1. 1. Alcohol-sensitizing compounds : studies on the mode of action of disulfiram, cyanamide and 1-aminocyclopropanol on the acetaldehyde metabolism in rats

    Författare :Hans Marchner; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

    Sammanfattning : .... LÄS MER