Sökning: "Hans Laufke"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Hans Laufke.

  1. 1. A method for the evaluation of risks caused by electrostatic charging and flammable atmosphere in industry

    Författare :Hans Laufke; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

    Sammanfattning : .... LÄS MER