Sökning: "Hans Hamberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Hans Hamberg.

  1. 1. Cytoplasmic effects of X-irradiation on cultured cells in a non-dividing stage : with observations on mechanisms of autophagocytosis

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Hans Hamberg; [1983]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

    Sammanfattning : .... LÄS MER