Sökning: "Hans Abelius"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Hans Abelius.

  1. 1. Det självpåtagna uppdraget. En undersökning av medborgarprojektet kring tidningen Östgötha Correspondenten 1840-1870 The Self-Assigned Mission. A study of the citizenship pojct around the Swedish newspaper Östgötha Correspondenten 1840-1870

    Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

    Författare :Hans Abelius; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER