Sökning: "Hamza Ouhaichi"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Hamza Ouhaichi.

  1. 1. Towards designing a flexible multimodal learning analytics system

    Författare :Hamza Ouhaichi; Daniel Spikol; Bahtijar Vogel; Malmö universitet; []
    Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

    Sammanfattning : .... LÄS MER