Sökning: "HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Lingvistik"

Visar resultat 1 - 5 av 59 avhandlingar innehållade orden HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Lingvistik.

 1. 1. The Syntax of Tenselessness : On Copying Constructions in Swedish

  Detta är en avhandling från Umeå : Filosofi och lingvistik

  Författare :Anna-Lena Wiklund; Umeå universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Linguistics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Lingvistik; Linguistics; lingvistik; Linguistics; infinitives; pseudocoordination; feature copying; restructuring; tense; underspecification; Lingvistik;

  Sammanfattning : This thesis investigates three construction types in Swedish where two (or more) verbs display identical inflectional morphology (COPYING) and share one overt subject. The constructions are referred to as (i) T(ENSE)M(OOD)A(SPECT)-COPYING complements, of the form John started and wrote (John started writing), (ii) PARTICIPLE COPYING complements, of the form John had been-able written (John had been able to write), and (iii) PSEUDOCOORDINATIONS, of the form John sat and wrote (John was writing). LÄS MER

 2. 2. Gespräche in einer Krise Analyse von Telefonaten mit einem RAF-Mitglied während der Okkupation der westdeutschen Botschaft in Stockholm 1975

  Detta är en avhandling från Umeå : Department of Language Studies, Umeå university

  Författare :Gregor von der Heiden; Umeå universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; crisis; telephone calls; conversation analysis; pragmatics; linguistics; verbal interaction; negotiation; Red Army Faction; Baader-Meinhof; terrorism; RAF; Swedish history; political violence; West German history; occupation; Krise; Telefongespräche; Gesprächsanalyse; Sprachwissenschaft; verbale Interaktion; Verhandlung; Rote Armee Fraktion; Baader-Meinhoff; Terrorismus; Linksterrorismus; Deutsche Geschichte; Schwedische Geschickte; Okkupation; kris; telefonsamtal; samtalsanalys; lingvistik; verbal interaktion; förhandling; Röda Armé-fraktion; RAF; Baader-Meinhof; terrorism; vänsterterrorism; tyska historia; svensk historia; ockupation; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages German language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Tyska språket; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages Germanic languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Germanistik; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Linguistics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Lingvistik; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; SOCIAL SCIENCES Social sciences Criminology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Kriminologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science Empirical conflict research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap Empirisk konfliktforskning; Linguistics; lingvistik; tyska; German; historia; History;

  Sammanfattning : When crises develop, people are confronted with difficulties beyond those experienced in normal everyday activities.  Due to the perceived threats inherent to such situations, familiar behaviors may prove ineffective, and such attempts can pose dangerous and unpredictable risks. LÄS MER

 3. 3. Topics in the grammar of Kuot, a non-Austronesian language of New Ireland, Papua New Guinea

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Linguistics, Stockholm University

  Författare :Eva Lindström; Stockholms universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Deskriptiv grammatik; papuanska språk; kuot; descriptive linguistics; descriptive grammar; Papuan languages; New Ireland; Papua New Guinea; Papua nya guinea; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Linguistics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Lingvistik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social anthropology ethnography; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialantrolopologi etnografi; General Linguistics; allmän språkvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis describes certain areas in the grammar of the little-known Kuot language, spoken by some 1,500 people in New Ireland Province in Papua New Guinea. Kuot is an isolate, and is the only non-Austronesian (Papuan) language of that province. The analyses presented here are based on original data from 18 months of linguistic fieldwork. LÄS MER

 4. 4. Same Mother Tongue - Different Origins Implications for Language Maintenance and Shift among Hungarian Immigrants and their Children in Sweden

  Detta är en avhandling från Stockholm : Centre for Research on Bilingualism, Stockholm University

  Författare :Kamilla György-Ullholm; Stockholms universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Language maintenance and shift; intergenerational language transmission; childhood bilingualism; simultaneous and consecutive bilingualism; heritage languages; Hungarian; Swedish as a second language; migrant families; Sweden; Nyelvcsere; nyelvmegtartás; nyelvhasználat; Svédország; magyar kivándorlók; nyelvátadás bevándorló családokban; gyermekkori kétnyelvüség; szimultán és szekvenciális kétnyelvüség; Språkbyte och språkbevarande; språköverföring i familjen; invandrarspråk; ungerska i Sverige; invandrarfamiljer; skolbarn; simultan och successiv tvåspråkighet; barns tvåspråkighet; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Bilingualism; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Tvåspråkighet; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages Swedish language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk Svenska språket; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Finno-Ugric languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Finsk-ugriska språk; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Children s language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Barnspråk; tvåspråkighetsforskning; Bilingualism Research;

  Sammanfattning : This study investigates intergenerational language transmission amongst Hungarian immigrants, using in-depth interviews and participant observation as the main methods. The analysis examines the experiences of parents and their school-aged children in 61 families living in Sweden´s two main cities, Stockholm and Göteborg. LÄS MER

 5. 5. Apologising in British English

  Detta är en avhandling från Umeå : Univ. i Umeå, Institutionen för moderna språk

  Författare :Mats Deutschmann; Mittuniversitetet.; Umeå universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Linguistic subjects; Lingvistikämnen; apology; speech act; politeness; Brown Levinson; power; solidarity; sociolinguistic variation; pragmatics; BNC; corpus linguistics; British English; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages English language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Engelska språket; engelska; English; English language; Engelska;

  Sammanfattning : Avhandlingenatt undersöker funktionen av ursäkten som talakt samt sociala skillnader i dess användande i talad Brittisk engelska inspelad under tidigt 1990-tal. Materialet består av hundratals konversationer från formella och informella sammanhang och sammanlagt ingår över 1700 talare i den undersökta korpusen. LÄS MER