Sökning: "HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi"

Visar resultat 1 - 5 av 367 avhandlingar innehållade orden HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi.

 1. 1. Teologi och det moderna universitetet perspektiv på polariseringen mellan teologi och religionsvetenskap under svenskt 1900-tal

  Detta är en avhandling från Umeå : Religionsvetenskap

  Författare :Thomas Girmalm; Jørgen Straarup; Peder Thalén; Roland Spjuth; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; theology; religious studies; modern university; criticism of theologians; relevance of theology; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : The thesis examines developments in Swedish theological scholarship during the 20th century, focusing especially on the polarization that manifested itself between the two subject fields theology and religious studies. The main purpose of the study has been to show how this polarization arose, but it also discusses ways of avoiding this polarization and considers how theology relates to society today. LÄS MER

 2. 2. Biskopsämbetet och demokratin : Biskopsrollens förändring i Svenska kyrkan under senare delen av 1900-talet

  Detta är en avhandling från Skellefteå : Artos

  Författare :Göran Lundstedt; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; Church of Sweden; bishops; democracy; synodal; the election of bishops; Canon Law; episcopal structure; Church Assembly; pastoral letters; Priesthood of All Believers; Church of Sweden Service Book 1942 and 1987 II; Religionsvetenskap Teologi; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; kyrkovetenskap; kyrkovetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation has been to investigate whether the democratization process in the Church of Sweden in the latter part of the 20th century has led to changes in the office and the role of bishops. The main issue in our investigation has been to elucidate whether a change in the bishops´ real influence on various levels of the church´s organization has taken place and if so, to examine and explain the underlaying motives and driving forces. LÄS MER

 3. 3. Gemenskap och mångfald En ekklesiologisk studie med utgångspunkt i Don S. Brownings metod, där två församlingars tal om identitet och pluralism i den egna församlingen relateras till Dietrich Bonhoeffers teologiska tänkande

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Niclas Blåder; Edgar Almén; Carl Axel Aurelius; Kjetil Hafstad; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Community; pluralism; parish; Browning; practical thinking; dilemma; Bonhoeffer; responsible action; Gemenskap; mångfald; församling; Browning; praktisk tänkande; dilemma; Bonhoeffer; ansvarigt handlande; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : Gemenskap är eftersträvansvärt för de flesta människor. Samtidigt är många gemenskaper relativt homogena och likriktade. På ett liknande sätt är många kristna församlingsgemenskaper uppbyggda, dvs. de är gemenskaper där mångfalden får svårt att hävda sig. LÄS MER

 4. 4. Främlingskap och tillhörighet : David Tracys hermeneutiska teologi och pluralitetens utmaningar

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Arne Fritzson; Carl Reinhold Bråkenhielm; Bengt Kristensson Uggla; Werner G. Jeanrond; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Faiths and ideologies; David Tracy; hermeneutical theology; critique; self-critique; plurality; repressive tolerance; metaphysics; Paul Ricouer; conversation; Jürgen Habermas; fragments; Gianni Vattimo; content; method; form; kenotic form; Tros- och livsåskådningsvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Faith and reason; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Tros- och livsåskådningsvetenskap;

  Sammanfattning : This present thesis explores the hermeneutical theology of the North American catholic theologian David Tracy and the challenges plurality poses to modern theology. According to Tracy this challenge is to find a way to be open to plurality and the enrichments it brings, but that openness should not degenerate into a repressive tolerance, where anything can be said because nothing is taken seriously. LÄS MER

 5. 5. Tolkningar, förhandlingar och tystnader. Elevers tal om religion i det mångkulturella och postkoloniala rummet. Interpretations, negotiations, and silences. Pupils' talk about religion from within multicultural and postcolonial spaces

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Kerstin von Brömssen; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; religion; discourse; pupil; multiculturalism; identity; diaspora; hybridity; transnationality; the Other;

  Sammanfattning : .... LÄS MER