Sökning: "HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia"

Visar resultat 1 - 5 av 141 avhandlingar innehållade orden HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia.

 1. 1. Kommunen gör historia Museer, identitet och berättelser i Eskilstuna 1959-2000

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Johan Samuelsson; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; History; Historia; Ämnesdidaktik; Subject Didactics; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia; ekonomisk historia; Economic History; Economic history; Museums; narration; history of culture; cultural politics; identity; cultural heritage; municipality; city; Ekonomisk historia;

  Sammanfattning : The overall purpose of the thesis is to examine the shaping of the identity of the municipality. One empirical question raised in the dissertation is how the municipal museum has been established as a part of the municipal administration. LÄS MER

 2. 2. Himlajord och handelsvara. : Ägobyten av egendom i Kumla socken 1780-1880

  Detta är en avhandling från Lund : Lund university press

  Författare :Ulla Rosén; [1994]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Agricultural history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Agrarhistoria; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; Historia; History; agrarkapitalism; ägande; jordfördelning; försäljning; arv;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Mellan Torneå och Amsterdam En undersökning av Stockholms roll som förmedlare av varor i regional- och utrikeshandel 1600-1650

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kommittén för Stockholmsforskning

  Författare :Åke Sandström; Stockholms universitet.; [1990]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia; Historia; History; Stockholm; handelshistoria; Östersjön; export; import; tull; tullar; smuggling; handelsregleringar; bottniska handelstvånget; handelsordinantia; seglationsordning; tjära; beck; koppar; stångjärn; pålepenning; tolag; stora sjötullen; stapelstäder; uppstäder; stapelstadssystemet; centralortsteori; kronohandel; Åland; Västerbotten; Österbotten; Stormaktstiden; Vasatiden; Handel-- Stockholm -- 1600-1650;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Gods, kvinnor och stickning : : tidigindustriell verksamhet i Höks härad i södra Halland ca 1750–1870

  Detta är en avhandling från Historiska Media/Nordic Academic Press

  Författare :Per Göran Johansson; Högskolan i Jönköping.; Lund University.; Lunds universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; Protoindustrialisering; stickningsindustri; hemindustri; förlagssystem; kvinnohistoria; gods; gårdfarihandel och staten; företagssociologi; Textiles technology; Arbetslivssociologi; Sociology of labour; sociology of enterprise; Ekonomisk och social historia; knitting industry; Proto-industrialisation; putting-out system; estate; division of labour; women`s history; house-to-house peddling; commercial networks; Social and economic history; and the early modern state.; Textilieteknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med denna avhandling är att studera den sydhalländska stickningsindustrins framväxt, utveckling och organisation under tidigmodern tid. Denna protoindustriella verksamhet bedrevs i godsbygd i huvudsak på förlagsbasis. Tidigt spelade Wallens gods i Våxtorps socken en aktiv roll i verksamheten. LÄS MER

 5. 5. Sjöfart på stormigt hav : Sjömannen och Svensk Sjöfarts tidning inför den nazistiska utmaningen 1932-1945

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

  Författare :Martin Estvall; Växjö universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; 20th century; neutrality; economic history; shipping history; World War II; Swedish trade; anti-Semitism; the Holocaust; 1933-1945; social categorisation; Nazism; nationalism; national-socialism; antifascism; anti-Nazism; resistance; racism; class; working-class movement; Sjömannen; Svensk Sjöfarts Tidning; Sjöfolksförbundet; Sveriges Redareförening; 1900-talet; neutralitet; ekonomisk historia; sjöfartshistoria; andra världskriget; Förintelsen; antisemitism; svensk handel; 1933-1945; antinazism; motstånd; rasism; klass; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; Historia; History;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to discuss German Nazism and Nazi Germany from the point of view of two specific representatives, namely, labour and capital. This has been facilitated by analysing the content of the Swedish Seamen’s Union’s newspaper, The Seafarer [Sjömannen] and its union counterpart, the Swedish Shipowners Association’s periodical, Scandinavian Shipping Gazette [Svensk Sjöfarts Tidning], from November 1932 up to and including 1945. LÄS MER