Sökning: "HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia"

Visar resultat 1 - 5 av 146 avhandlingar innehållade orden HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia.

 1. 1. Himlajord och handelsvara. : Ägobyten av egendom i Kumla socken 1780-1880

  Detta är en avhandling från Lund : Lund university press

  Författare :Ulla Rosén; [1994]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; agrarkapitalism; ägande; jordfördelning; försäljning; arv; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Agricultural history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Agrarhistoria; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; Historia; History;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Mellan Torneå och Amsterdam En undersökning av Stockholms roll som förmedlare av varor i regional- och utrikeshandel 1600-1650

  Detta är en avhandling från Lund : Lund university press

  Författare :Åke Sandström; Herman Schück; Jan Glete; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Stockholm; handelshistoria; Östersjön; export; import; tull; tullar; smuggling; handelsregleringar; bottniska handelstvånget; handelsordinantia; seglationsordning; tjära; beck; koppar; stångjärn; pålepenning; tolag; stora sjötullen; stapelstäder; uppstäder; stapelstadssystemet; centralortsteori; kronohandel; Åland; Västerbotten; Österbotten; Stormaktstiden; Vasatiden; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia; Historia; History;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Rikedom, makt och status i bondesamhället Social och ekonomisk skiktning i västra Värmland från 1600-talet till 1800-talets mitt

  Detta är en avhandling från Karlstads universitet

  Författare :Peter Olausson; Christer Winberg; Sune Åkerman; Britt Liljewall; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; History; Historia;

  Sammanfattning : Den sociala och ekonomiska skiktningen på den svenska landsbygden har varit en viktig faktor för utvecklingen av ett urbaniserat, industrialiserat och demokratiserat Sverige. Storbönderna, det ekonomiskt mest framstående skiktet inom allmogen, fanns i sinnevärlden redan under 1600-talet (och långt dessförinnan). LÄS MER

 4. 4. Hushållningens dygder Affektlära, hushållningslära och ekonomiskt tänkande under svensk stormaktstid

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Leif Runefelt; Pär Frohnert; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; dygd; affekt; passion; ekonomiskt tänkande; merkantilism; hushållningslära; affektlära; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria; Economic History; ekonomisk historia;

  Sammanfattning : A basic assumption in the thesis is that every economic as well as political and ethical doctrine contains a conception of man, and, thus, that this conception needs to be scrutinised in order to achieve deeper understanding of the doctrine. The purposes of the thesis is (1) to account for conceptions of man within the rarely studied Swedish seventeenth-century economic thought, (2) to examine how conceptions of man and of society influence and shape this thought, and (3) to do this from a synchronous approach, by which emphasis is laid on economic thought as an integral part of the intellectual culture of the epoch. LÄS MER

 5. 5. Sjöfart på stormigt hav : Sjömannen och Svensk Sjöfarts tidning inför den nazistiska utmaningen 1932-1945

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

  Författare :Martin Estvall; Lars Olsson; Lars M Andersson; Håkan Blomqvist; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; 20th century; neutrality; economic history; shipping history; World War II; Swedish trade; anti-Semitism; the Holocaust; 1933-1945; social categorisation; Nazism; nationalism; national-socialism; antifascism; anti-Nazism; resistance; racism; class; working-class movement; Sjömannen; Svensk Sjöfarts Tidning; Sjöfolksförbundet; Sveriges Redareförening; 1900-talet; neutralitet; ekonomisk historia; sjöfartshistoria; andra världskriget; Förintelsen; antisemitism; svensk handel; 1933-1945; antinazism; motstånd; rasism; klass; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; Historia; History;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to discuss German Nazism and Nazi Germany from the point of view of two specific representatives, namely, labour and capital. This has been facilitated by analysing the content of the Swedish Seamen’s Union’s newspaper, The Seafarer [Sjömannen] and its union counterpart, the Swedish Shipowners Association’s periodical, Scandinavian Shipping Gazette [Svensk Sjöfarts Tidning], from November 1932 up to and including 1945. LÄS MER