Sökning: "HUMANIORA OCH RELIGIONSVETENSKAP"

Visar resultat 1 - 5 av 3981 avhandlingar innehållade orden HUMANIORA OCH RELIGIONSVETENSKAP.

 1. 1. Gemenskap och mångfald En ekklesiologisk studie med utgångspunkt i Don S. Brownings metod, där två församlingars tal om identitet och pluralism i den egna församlingen relateras till Dietrich Bonhoeffers teologiska tänkande

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Niclas Blåder; Edgar Almén; Carl Axel Aurelius; Kjetil Hafstad; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Community; pluralism; parish; Browning; practical thinking; dilemma; Bonhoeffer; responsible action; Gemenskap; mångfald; församling; Browning; praktisk tänkande; dilemma; Bonhoeffer; ansvarigt handlande; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : Gemenskap är eftersträvansvärt för de flesta människor. Samtidigt är många gemenskaper relativt homogena och likriktade. På ett liknande sätt är många kristna församlingsgemenskaper uppbyggda, dvs. de är gemenskaper där mångfalden får svårt att hävda sig. LÄS MER

 2. 2. Insikt och närvaro : akademiska kontemplationer kring buddhism, meditation och mindfulness

  Detta är en avhandling från Makadam förlag

  Författare :Katarina Plank; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; tradition; Burmese Buddhism; DBT; Sweden; mindfulness; mindfulness-based treatment approaches; MBSR; MBCT; Western Buddhism; Vipassana meditation; spirituality; contemporary religiosity; modernity; Buddhist modernism; psychology; health care; Vipassana meditation; contemporary religiosity; spirituality; Sweden; mindfulness; mindfulness-based treatment approaches; MBSR; MBCT; DBT; Burmese Buddhism; tradition; modernity; Buddhist modernism; psychology; health care;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Under 1900-talet har stora förändringar skett i synen på buddhistisk meditation. Från att ha varit en övning som bara ägt rum på kloster och bland ett fåtal munkar, har både ordinerade lärare och lekmannalärare börjat lära ut meditation till lekfolk. LÄS MER

 3. 3. Sjukbesök och dödsberedelse : Sockenbudet i svensk medeltida och reformatorisk tradition

  Detta är en avhandling från Skellefteå : Artos

  Författare :Stina Fallberg Sundmark; Uppsala universitet.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Church studies; the visitation of the sick; deathbed confession; communion of the sick; extreme unction; anointing; pastoral care; deathbed; liturgy; liturgical vessels; Eucharistic procession; Swedish medieval and Reformation traditions; Kyrkovetenskap; sockenbud; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Church studies; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Kyrkovetenskap; kyrkovetenskap; kyrkovetenskap;

  Sammanfattning : The perpose of this study is to clarify how the visitation of the sick could be carried out in Swedish medieval and Reformation traditions. It aims to answer questions concerning the rituals, what their theological and pious meaning was and how medieval liturgy and custom could survive, change or be abolished in the Reformation tradition. LÄS MER

 4. 4. Medeltidskyrkan i Uppland : restaurering och rumslig förnyelse under 1900-talet

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Lotta Gustafsson; Johan Mårtelius; Kerstin Barup; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Architecture; Conservation and Restoration; medieval churches; material conservation; spatial renewal; redesign; Uppland; Sweden – 20th century; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture Architecture and architectural conservation and restoration Architecture; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur Arkitektur och bebyggelsevård Arkitektur; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Historical cultures; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historiska kulturer; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Church studies; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Kyrkovetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this work is to illuminate the history of restoration in 20th century Sweden by studying restorations of medieval Uppland churches, in the hope of highlighting the debate and conflicts surrounding the ideologies forming the framework of church restorations and identifying the crucial considerations. It is an attempt to depicting church restorations with the focus of attention on the function of the church interior, but also on ways of achieving a credible design appropriate to the present. LÄS MER

 5. 5. Biskopsämbetet och demokratin : Biskopsrollens förändring i Svenska kyrkan under senare delen av 1900-talet

  Detta är en avhandling från Skellefteå : Artos

  Författare :Göran Lundstedt; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; Church of Sweden; bishops; democracy; synodal; the election of bishops; Canon Law; episcopal structure; Church Assembly; pastoral letters; Priesthood of All Believers; Church of Sweden Service Book 1942 and 1987 II; Religionsvetenskap Teologi; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; kyrkovetenskap; kyrkovetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation has been to investigate whether the democratization process in the Church of Sweden in the latter part of the 20th century has led to changes in the office and the role of bishops. The main issue in our investigation has been to elucidate whether a change in the bishops´ real influence on various levels of the church´s organization has taken place and if so, to examine and explain the underlaying motives and driving forces. LÄS MER