Sökning: "HRM"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade ordet HRM.

 1. 1. Human Resource Management in Project-Based Organisations : Challenges, Changes, and Capabilities

  Författare :Karin Bredin; Jonas Söderlund; Henrik Holt Larsen; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HRM; project-based organisations; people management systems; people capability; project management; line management; HR department; project capability; personalarbete; people capability; projektledning; linjechef; HR-avdelning; projekt; HRM; projektbaserade organisationer; Business studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : This doctoral thesis addresses human resource management in project-based organisations. The aim is to explore the challenges for HRM in project-based organisations and the changes in people management systems to meet these challenges. The thesis consists of a compilation of six papers and an extended summary. LÄS MER

 2. 2. Human Resource Management in Project-Based Organisations : Challenges and Changes

  Författare :Karin Bredin; Jonas Söderlund; Johann Packendorff; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HRM; project-based organisations; projectification; HR department; line manager; competence; trust; change; individual; Business studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : This thesis is about human resource management (HRM) in project-based organisations. Firms have over the last decades tended to rely increasingly on project-based structures. This process of projectification implies a changed work situation for individuals in modern organisations. LÄS MER

 3. 3. Det dygdiga personalansvaret: om chefers ansvarstagande för personal utifrån etiska perspektiv

  Författare :Freddy Hällsten; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :personnel responsibility; ethics; virtue; duty; utility; praxis; HRM; management;

  Sammanfattning : The virtuous responsibility for personnel About managers assuming of responsibility from ethical perspectives Managers are nowadays seen to be those who have the responsibility for managing staff as well as personnel work, i.e., recruitment, introductions, and competence development. LÄS MER

 4. 4. Central line-associated bloodstream infection and application of high resolution melting to methicillin resistant Staphylococcus aureus and Shigella sonnei genotyping

  Författare :Waleed Mazi; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP;

  Sammanfattning : Effective infection prevention and control hospital program is essential for prevention hospital associated infections (HAIs). Central line-associated bloodstream infection (CLABSI) is one of the major threating patients in intensive care units (ICUs). LÄS MER

 5. 5. Partsrelationer vid nedläggningar av produktionsenheter

  Författare :Alexis Rydell; Patrik Larsson; Henrietta Huzell; Paavo Bergman; Ing-Marie Andersson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; nedläggning; partssamverkan; partsrelationer Plant closures; downsizing; union-management relations; Working Life Science; Arbetsvetenskap; Allmänt Mikrodataaanalys - tillverkningsindustri; General Microdata Analysis - manufacturing;

  Sammanfattning : Nedläggningar är en återkommande företeelse på den svenska arbetsmarknaden. I föreliggande avhandling av Alexis Rydell ligger fokus på relationerna mellan ledning och arbetstagarorganisationer under nedläggningsprocesser. LÄS MER