Sökning: "HRG HRGP HPRG"

Hittade 1 avhandling innehållade orden HRG HRGP HPRG.

  1. 1. The Role of Histidine-rich Glycoprotein in Angiogenesis and Tumor Growth

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Åsa Thulin; Uppsala universitet.; [2009]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Histidine-rich glycoprotein; HRG HRGP HPRG; angiogenesis inhibitor; cancer; VEGF; platelets; MEDICINE; MEDICIN; Medicin; Medicine;

    Sammanfattning : Histidine-rich glycoprotein (HRG) is a heparin-binding plasma protein modulating immune, hemostatic and vascular functions. I have studied the antiangiogenic functions of HRG in vitro and in vivo in order to understand the molecular mechanisms of action of HRG as an angiogenesis inhibitor. LÄS MER