Sökning: "Hörselskadade elever"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Hörselskadade elever.

 1. 1. Interpersonell kommunikation. En studie av elever med hörselnedsättning i särskolan

  Författare :Lotta Anderson; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Hearing impairment; Särskolor; Sverige; Hörselskadade elever; Special schools; Sign Supported Speech; Sign Language; Learning difficulties; Interpersonal communication;

  Sammanfattning : Pupils with impaired hearing and moderate to severe learning difficulties usually go to special schools for the severely learning disabled. Few studies have been conducted on the interpersonal communication among these pupils. LÄS MER

 2. 2. Signs for Developing Reading : Sign Language and Reading Development in Deaf and Hard-of-Hearing Children

  Författare :Emil Holmer; Mikael Heimann; Mary Rudner; Ruth Campbell; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Deaf and hard-of-hearing; intervention; sign language; reading development; word reading; reading comprehension; working memory; imitation; Theory of Mind; Döva och hörselskadade barn; intervention; teckenspråk; läsutveckling; ordläsning; läsförståelse; arbetsminne; imitation; Theory of Mind;

  Sammanfattning : Reading development is supported by strong language skills, not least in deaf and hard-of-hearing (DHH) children. The work in the present thesis investigates reading development in DHH children who use sign language, attend Regional Special Needs Schools (RSNS) in Sweden and are learning to read. LÄS MER

 3. 3. Hearing-Impaired Students in Jordan: A Study of Factors Influencing Indoor School Activities and Leisure Time Activities

  Författare :Ibrahim El-Zraigat; Malmö University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; didaktik; Care and help to handicapped; Handikappade; vård och rehabilitering; Psykologi; Psychology; special education; services; leisure time activities; Jordan; indoor school activities; hearing-impaired students; hearing impairment; communication skills; Attitudes; classroom environment; Pedagogy and didactics;

  Sammanfattning : The main aim of this study is to describe and analyse the factors affecting the daily life activities of hearing-impaired students in Jordan from the point of view of hearing-impaired students, their teachers, and their parents. Two questionnaires were developed, one directed towards the activities, and the other to the factors affecting these activities. LÄS MER

 4. 4. Tecken av betydelse : En studie av dialog i ett multimodalt, teckenspråkigt tvåspråkigt NO-klassrum

  Författare :Camilla Lindahl; Bengt-Olov Molander; Inger Lindberg; Anders Jakobsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Science education; multilingualism; sign language; multimodality; social semiotics; dialogic teaching; translanguaging; scaffolding; Naturvetenskapsämnenas didaktik; flerspråkighet; teckenspråk; multimodalitet; socialsemiotik; dialogisk undervisning; translanguaging; stöttning; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : Ett gemensamt meningsskapande i skolans naturvetenskapliga klassrum förutsätter en interaktion som i allt högre grad kommer att präglas av ett naturvetenskapligt språkbruk. Utvecklingen av ett naturvetenskapligt ämnesspråk innebär ofta en stor utmaning för flerspråkiga elever som lär sig naturvetenskap på sitt andraspråk och vars behov av stöttning därför är särskilt stort. LÄS MER