Sökning: "Högskolan I Gävle."

Visar resultat 1 - 5 av 174 avhandlingar innehållade orden Högskolan I Gävle..

 1. 1. I samspel med surfplattor : Om barns digitala kompetenser och tillträde till digitala aktiviteter i förskolan

  Författare :Kristina Walldén Hillström; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; tablet computers; children´s agency; interaction; digital competencies; microsociology; preschool; video ethnography; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis explores how children and teachers interact with tablet computers in everyday activities in preschool. The study focuses on how teachers organise the digital activities, how children make sense of institutional frameworks when interacting with their peers in these activities and how children access and organise their participation in digital activities. LÄS MER

 2. 2. Gymnasieelevers kommunikativa strategier i matematikklassrummet : En fallstudie av ett smågruppsarbete om derivata

  Författare :Marie Bergholm; Christer Bergsten; Iiris Attorps; Ewa Bergqvist; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mathematical discourse; commognition; participation; matematizing; subjectifying; identifying; small group learning; Matematisk diskurs; kommognition; deltagande; matematisera; identifiering; subjektifiering; lärande i smågrupper;

  Sammanfattning : Denna fallstudie belyser gymnasieelevers arbete i små grupper med ett problem kopplat till derivata och syftar till att belysa faktorer som gynnar eller hindrar individernas deltagande i och utveckling av den matematiska kommunikationen i klassrummet. Studien har sin teoretiska förankring i Anna Sfards kommognitiva ramverk, där lärande i matematik ses som deltagande i en matematisk diskurs. LÄS MER

 3. 3. Employment Status and Inequalities in Health Outcomes : Population-based Studies from Gävleborg County

  Författare :Anne-Sofie Hiswåls; Gloria Macassa; Joaquim Soares; Gebrenegus Ghilagaber; Peter Öberg; Örjan Sundin; Charli Eriksson; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Employment status; self-reported health; health inequalities; suicidal ideation; anxiety; depression; out of work; perceived well-being; qualitative approach; recession time; Gävle; Anställningsstatus; självrapporterad hälsa; ojämlikhet i hälsa; självmordstankar; ångest; utanför arbetsmarknaden; upplevt välbefinnande; kvalitativt tillvägagångssätt; lågkonjunktur; Medical and Health Sciences; Medicin och hälsovetenskap; Anställningsstatus;

  Sammanfattning : Background and objectives: From a public health perspective, it is important not only to improve and maintain health, but also to promote equality in health. Epidemiological research has showed the importance of work and unemployment in the development of socio-economic health inequalities, and peoples life chances are suggested to be conditioned by participation or exclusion from the labour market. LÄS MER

 4. 4. Förmågor i samverkan : byggherrekompetens ur ett processperspektiv

  Författare :Annika Strömberg; Birger Ljung; Jan Lindvall; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Competence; Competence development; Building proprietor; Process; Social construction; Role; Organizational identity; Industrial organisation; administration and economics; Industriell organisation; administration och ekonomi; Business studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Matematiskt gestaltande i förskolan

  Författare :Kerstin Bäckman; Marita Lindahl; Christina Gustafsson; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mathematical formation; preschool; teaching; learning studies; here-and-now-situations; variation; the didactics of mathematics; matematiskt gestaltande; förskola; undervisning; lärstudier; här-ochnu-situationer; variation; matematikdidaktik;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to study how mathematics is experienced and used in preschool children’s activities and how preschool teachers frame their teaching of mathematical content. The studies include analyses of children’s actions in different activities from a mathematical perspective and preschool teachers’ intentions with and their teaching of mathematics. LÄS MER