Sökning: "Högskolan I Borås."

Visar resultat 1 - 5 av 280 avhandlingar innehållade orden Högskolan I Borås..

 1. 1. ”Jag vill sova, men kan inte” : Ungdomars perspektiv på faktorer som försvårar och främjar deras sömn

  Författare :Malin Jakobsson; Karin Josefsson; Karin Högberg; Pernilla Garmy; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; adolescent; sleep; sleeping difficulties; promote; support; health; parent; school nurse; caring science; Människan i vården; The Human Perspective in Care;

  Sammanfattning : Background: Sleeping difficulties have become increasingly prevalent among adolescents and have negative consequences on their health, well-being, and education.Aim and methods: The overall aim of this thesis was to explore adolescents’ sleep and the factors that impede and promote their sleep. LÄS MER

 2. 2. I främsta rummet : planerandet av en högskolebiblioteksbyggnad med studenters arbete i fokus

  Författare :Krister Johannesson; Geir Vestheim; Jan Nolin; Maj Klasson; Nan Dahlkild; Högskolan i Skövde; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Academic library buildings; College and university libraries; Architecture and building; Discourse analysis; Architectural design; Programming and planning; Librarians; Architects; Professions; Akademiska biblioteksbyggnader; Universitets- och högskolebibliotek; Arkitektur; Planering; Bibliotekarier; Arkitekter; Professioner; Library and information science; Biblioteks- och informationsvetenskap; Humaniora-samhällsvetenskap; Humanities and Social sciences; Academic library buildings; Social fields; discourse analysis; Discourses; Librariarians; Academic library buildings; College and university libraries; Architecture and building; Discourse analysis; Architectural design; Programming and planning; Librarians; Architects; Professions; academic library buildings; college and university libraries; architecture; architectural design; programming and planning; librarians; architects; professions; building;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to investigate planning processes for academic library buildings and the outcomes of such processes. This is accomplished through a case study utilising discourse analysis. LÄS MER

 3. 3. Chefer i korstryck : Att hantera krav i politiskt styrda organisationer

  Författare :Margareta Lundberg Rodin; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Omvärlden och förutsättningarna för ledarskap i kommunerna förändras fortlöpande. Kravställarna på de offentligt finansierade tjänsterna är flera och deras åsikter eller intressen går ibland isär. Förvaltningschefen befinner sig i skärningspunkten mellan politik och förvaltning. LÄS MER

 4. 4. Relationer i skolan : en studie av femininiteter och maskuliniteter i år 9

  Författare :Ann-Sofie Holm; Högskolan i Borås; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; könsroller; genusaspekter; ungdomar; högstadiet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. ”… det vore bättre om man kunde vara med och bestämma hur det skulle göras…” : en etnografisk studie om elevinflytande i gymnasieskolan

  Författare :Per-Åke Rosvall; Elisabet Öhrn; Staffan Larsson; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Student influence; gender; social background; ethnography; upper secondary school; Pedagogiskt arbete; Teacher Education and Education Work; Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore how young people act and the organisation of school practice, and what possibilities they have of influencing the content and the forms practiced. The study focuses on how the pedagogic practice is organised in two classes in their first year of upper secondary school, one Social Science programme class and one Vehicle programme class. LÄS MER