Sökning: "Högläsning"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet Högläsning.

 1. 1. Clinical and Experimental Aspects of Phonetogram Analysis

  Författare :Leif Åkerlund; Lunds universitet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Otorhinolaryngology; subglottal pressure.; sound pressure level; semitones; phonetogram contours; phonetogram; intensity; Fundamental frequency; audiology; auditive system and speech; Otorinolaryngologi; audiologi; hörsel- och talorganen;

  Sammanfattning : A phonetogram is a diagram displaying sound pressure levels (SPL) of softest and loudest possible phonation over the entire fundamental frequency range (F0) of a voice. Female singers mean phonetogram had a significantly higher upper contour than female nonsingers. LÄS MER

 2. 2. Litteraturarbetets möjligheter : en studie av barns läsning i årskurs F-3

  Författare :Karin Jönsson; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; community of readers; envisionments; envisionment-building classroom; the teaching of literature; reading strategies; reading together; reading log; discussions of literature; scaffolding in reading instruction; primary elementary school; teacher research;

  Sammanfattning : När yngre skolelevers läsning i skolan uppmärksammas är det oftast olika läsmetoder som undersöks och diskuteras. I denna avhandling står emellertid yngre elevers läsning av skönlitteratur i centrum. I ett klassrum där olika litteraturpedagogiska redskap används undersöks litteraturarbetets möjligheter. LÄS MER

 3. 3. Voice use in teaching environments: Speakers' comfort

  Författare :Viveka Lyberg Åhlander; foniatri och audiologi Logopedi; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; voice; vocal load; teachers; voice quality; room acoustics; work environment; F0; Sound pressure level; vocal dose; high-speed imaging; voice accumulation;

  Sammanfattning : Teachers have high occupational voice demands and is a group frequently presented at voice clinics. Little is known about the teachers’ own view of the contribution from the environment and about the teachers’ voice use at their work-place. LÄS MER