Sökning: "Håkan Warnquist"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Håkan Warnquist.

  1. 1. Computer-Assisted Troubleshooting for Efficient Off-board Diagnosis

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

    Författare :Håkan Warnquist; Patrick Doherty; Jonas Kvarnström; Mattias Nyberg; Erik Frisk; [2011]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Automated planning; diagnosis; automotive industry; troubleshooting; Bayesian networks; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap;

    Sammanfattning : This licentiate thesis considers computer-assisted troubleshooting of complex products such as heavy trucks. The troubleshooting task is to find and repair all faulty components in a malfunctioning system. LÄS MER