Sökning: "Håkan Svennerstål"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Håkan Svennerstål.

  1. 1. Framgångsrika chefers syn på sin egen utveckling

    Författare :Håkan Svennerstål; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Chefsarbete; Kompetensutveckling; Psykologi; Chefer-- kompetensutveckling -- roller;

    Sammanfattning : What are the defining features and working methods for achieving better leadership? A questionnaire study of 519 managers has been carried out. A learning leadership model has been developed. The model integrates different areas of expertise/leadership features. LÄS MER