Sökning: "Håkan Sandler"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Håkan Sandler.

  1. 1. Thrombin-induced microembolism in the rat : pathogenetic studies

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Håkan Sandler; Uppsala universitet.; [1985]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

    Sammanfattning : .... LÄS MER