Sökning: "Håkan Örlefors"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Håkan Örlefors.

  1. 1. Positron Emission Tomography in the Management of Neuroendocrine Tumors

    Författare :Håkan Örlefors; Barbro Eriksson; Mats Bergstrom; Anders Sundin; Karel Pacak; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicine; Neuroendocrine tumor NET ; carcinoid; endocrine pancreatic tumor EPT ; Positron Emission Tomography PET ; serotonin-precursor; 5-hydroxytrytophan 5-HTP ; Medicin; Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine; Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin; Medicin; Medicine;

    Sammanfattning : Neuroendocrine tumors (NET´s) are often characterized by overproduction of peptide hormones. In spite of pronounced clinical symptoms, the tumor lesions can be small and difficult to detect. LÄS MER