Sökning: "Gustav Torisson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Gustav Torisson.

  1. 1. Cognitive impairment in medical inpatients

    Detta är en avhandling från Clinical Memory Research Unit, Lund University

    Författare :Gustav Torisson; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cognitive impairment; dementia; delirium; hospitalisations; activities of daily living; computerised tomography; quality of life; inpatients;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Befolkningsutvecklingen i Sverige medför att allt fler människor blir äldre. Detta är ett positivt resultat till följd av att befolkningen är vid bättre hälsa. LÄS MER