Sökning: "Gustaf Götmar"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Gustaf Götmar.

  1. 1. Heterogeneous Adsorption in Chiral LC

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Gustaf Götmar; Uppsala universitet.; [2002]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Pharmaceutical chemistry; Farmaceutisk kemi; PHARMACY Pharmaceutical chemistry; FARMACI Farmaceutisk kemi; analytisk farmaceutisk kemi; Analytical Pharmaceutical Chemistry;

    Sammanfattning : The adsorption of chiral drugs on proteins immobilized on silica shows an heterogeneous adsorption behavior on multiple sites. The theory of nonlinear chromatography was used for a systematic study on this behavior - linear chromatography can only measure the "global" retention. LÄS MER