Sökning: "Gunnthorunn Sigurdardottir"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Gunnthorunn Sigurdardottir.

  1. 1. Studies of the Systemic Inflammation in Psoriasis

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

    Författare :Gunnthorunn Sigurdardottir; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2018]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

    Sammanfattning : Psoriasis is a common immune-mediated disease, where an increased prevalence of extra cutaneous diseases and mortality is observed. Common inflammatory mechanisms are implicated. LÄS MER