Sökning: "Gunnel Peterson"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Gunnel Peterson.

 1. 1. Neck muscle function in individuals with persistent pain and disability after whiplash injury

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Gunnel Peterson; Anneli Peolsson; Åsa Dedering; Thorne Wallman; Björn Äng; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Background: Neck pain and disability are common after whiplash injury. One year after the accident up to 50 % still have symptoms called whiplash associated disorders (WAD). Despite decades of research the cause of persistent pain and disability are largely unknown and effective treatment and diagnostic tools are lacking. LÄS MER

 2. 2. Att resa rätt är stort, att resa fritt är större Kommunala planerares föreställningar om hållbara resor

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Malin Henriksson; Jane Summerton; Helen Peterson; Gunnel Forsberg; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sustainable mobility; planners; municipal planning; intersectionality; feminist planning theory; STS; visual analysis; script; privileged scripts; Hållbart resande; planerare; kommunal planering; intersektionalitet; feministisk planering; STS; bildanalys; skript; privilegierade skript;

  Sammanfattning : Minskning av transporters negativa miljöpåverkan, eller en ökning av hållbara resor, har blivit en allt viktigare fråga för lokala aktörer. Genom samhälls- och trafikplanering ska dagens ohållbara transportsystem bli mer hållbart. Det gör hur planerare i Helsingborg planerar för hållbara resor intressant att studera. LÄS MER